Truy cập nội dung luôn

Phòng Chống Tham Nhũng Phòng Chống Tham Nhũng

Công ước số Không số ngày 30/06/2009
Công ước số Không số ngày 30/06/2009

Công ước của Liên hiệp quốc về phòng chống tham nhũng...

Kế hoạch số 5650/KH-BKH ngày 16/08/2010
Kế hoạch số 5650/KH-BKH ngày 16/08/2010

Kế hoạch số 5650/BH-BKH ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng...

Luật số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011
Luật số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011

Luật số 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội về Tố cá...

Luật số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011
Luật số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011

Luật số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội về Khiếu nạ...

Chỉ thị số 30/2012/CT-TTg ngày 26/11/2012
Chỉ thị số 30/2012/CT-TTg ngày 26/11/2012

Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng ph...

Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012
Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012

Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận 21-KL/TW ngày 25/05/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba , Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "tăng cường sự lãnh đạo c...

Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/06/2013
Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/06/2013

Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng...

Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/07/2013
Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/07/2013

Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập...

Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/09/2014
Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/09/2014

Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũn...

Xem thêm >>

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos

ẢNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 15
  Tổng lượt truy cập: 354830