Truy cập nội dung luôn

Phòng Chống Tham Nhũng Phòng Chống Tham Nhũng

Công ước số Không số ngày 30/06/2009
Công ước số Không số ngày 30/06/2009

Công ước của Liên hiệp quốc về phòng chống tham nhũng...

Kế hoạch số 5650/KH-BKH ngày 16/08/2010
Kế hoạch số 5650/KH-BKH ngày 16/08/2010

Kế hoạch số 5650/BH-BKH ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng...

Luật số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011
Luật số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011

Luật số 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội về Tố cá...

Luật số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011
Luật số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011

Luật số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội về Khiếu nạ...

Chỉ thị số 30/2012/CT-TTg ngày 26/11/2012
Chỉ thị số 30/2012/CT-TTg ngày 26/11/2012

Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng ph...

Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012
Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012

Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận 21-KL/TW ngày 25/05/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba , Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "tăng cường sự lãnh đạo c...

Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/06/2013
Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/06/2013

Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng...

Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/07/2013
Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/07/2013

Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập...

Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/09/2014
Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/09/2014

Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũn...

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos

ẢNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 12
  Tổng lượt truy cập: 191390