Truy cập nội dung luôn

CHI BỘ CHI BỘ

ĐẢNG VIÊN TRONG CHI BỘ

NHIỆM KÌ 2015-2018

Description: http://chuyen.tiengiang.edu.vn/FileUpload/News/Image/CHI%20BO/thay%20Tri%281%29.jpg

Description: http://chuyen.tiengiang.edu.vn/FileUpload/News/Image/CHI%20BO/co%20B%20Dung.jpg

NGUYỄN VŨ THANH

Đảng Ủy viên -Bí Thư CB-HT

NGUYỄN THỊ KIM THOA

P.BTCB -TT Tổ Sử - Địa

LƯU MINH TRÍ

ĐV – PHT - CTCĐ

NG. PHẠM BẢO DUNG

ĐV- BT ĐTN

Description: http://chuyen.tiengiang.edu.vn/FileUpload/News/Image/CHI%20BO/co%20Thanh%20Van.JPG

Description: http://chuyen.tiengiang.edu.vn/FileUpload/News/Image/CHI%20BO/thay%20Bien.jpg

TRẦN T. TUYẾT PHƯƠNG

ĐV-TT TỔ HCQT

NGUYỄN VĂN ĐỒNG

ĐV - PHT

NGUYỄN T. THANH VÂN

ĐV - PHT

NGUYỄN MINH BIỀN

ĐV - TKHĐ

Description: http://chuyen.tiengiang.edu.vn/FileUpload/News/Image/CHI%20BO/thay%20Nhi.jpg

Description: http://chuyen.tiengiang.edu.vn/FileUpload/News/Image/CHI%20BO/co%20Loan.jpg

Description: http://chuyen.tiengiang.edu.vn/FileUpload/News/Image/CHI%20BO/co%20Vang.jpg

Description: http://chuyen.tiengiang.edu.vn/FileUpload/News/Image/CHI%20BO/nghia.jpg

NGUYỄN ĐĂNG NHI

ĐV - TT TỔ NGỮ VĂN

VĂN NGỌC LOAN

ĐV -TT TỔ TIN HỌC

PHẠM LÊ VẠNG

ĐV- TT TỔ SINH -QLKTX

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

ĐV-GV

Description: http://chuyen.tiengiang.edu.vn/FileUpload/News/Image/CHI%20BO/PhamNgocMinh.PNG

Description: http://chuyen.tiengiang.edu.vn/FileUpload/News/Image/CHI%20BO/Thay%20Hung.JPEG

Description: http://chuyen.tiengiang.edu.vn/FileUpload/News/Image/CHI%20BO/thay%20C%20Thanh.jpg

LÊ THỊ TUYẾT MAI

ĐV-GV

PHẠM NGỌC MINH

ĐV-GV

NGUYỄN VĂN HƯNG

ĐV-GV

TRƯƠNG CHÂU THÀNH

ĐV-GV

Description: http://chuyen.tiengiang.edu.vn/FileUpload/News/Image/CHI%20BO/T21887a.jpg

Description: http://chuyen.tiengiang.edu.vn/FileUpload/News/Image/CHI%20BO/Le%20Trung%20Kinh.JPG

Description: http://chuyen.tiengiang.edu.vn/FileUpload/News/Image/CHI%20BO/Nguyen%20Thanh%20Pham.jpg

Description: http://chuyen.tiengiang.edu.vn/FileUpload/News/Image/CHI%20BO/nguyen%20van%20dung.jpg

LÊ THỊ HỒNG VÂN

ĐV-GV

LÊ TRUNG KÍNH

ĐV-TT TỔ HÓA

NGUYỄN THÀNH PHẠM

ĐV-GV

NGUYỄN VĂN DỮNG

ĐV-TT TỔ GDQPTD

Description: http://chuyen.tiengiang.edu.vn/FileUpload/News/Image/CHI%20BO/Hung%20Minh.jpg

Description: http://chuyen.tiengiang.edu.vn/FileUpload/News/Image/CHI%20BO/Truong%20Thi%20Hong%20Nhung.jpg

Description: http://chuyen.tiengiang.edu.vn/FileUpload/News/Image/CHI%20BO/Le%20Sy%20Thai.jpg

Description: http://chuyen.tiengiang.edu.vn/FileUpload/News/Image/CHI%20BO/Nguyen%20Tan%20Dat.jpg

NGUYỄN HÙNG MINH

ĐV-TP TỔ HCQT

TRƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG

ĐV-GV

LÊ SỸ THÁI

ĐV-GV

NGUYỄN TẤN ĐẠT

ĐV-TT TỔ TOÁN

 

 

NGUYỄN THỊ BÌNH QUYÊN

ĐV-GV 

TRẦN THỊ THANH HÀ

ĐV-TP TỔ HÓA

VÕ  THỊ MỸ THƠ

ĐV-GV

 
 

 

 

 

 DANH SÁCH CẤP ỦY 15 NHIỆM KỲ

Nhiệm kỳ

Số
Đảng
viên

Cấp ủy

Chức vụ

Kết nạp Đảng
viên mới

Danh hiệu
Chi bộ

( I )

1997-1997

05

Nguyễn Văn Nhuần

Bí thư

 

Nhiều năm đạt danh hiệu "TRONG SẠCH VỮNG MẠNH" năm 2008, 2009 đạt danh hiệu "TRONG SẠCH VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU"

( II )
1997-1998

07

Nguyễn Văn Nhuần
Lê Bá Ngọc

Bí thư
P. Bí thư

 

( III )
1998-1999

08

Nguyễn Văn Nhuần
Lê Bá Ngọc

Bí thư
P. Bí thư

 

( IV )
1999-2000

08

Nguyễn Văn Nhuần
Lê Bá Ngọc

Bí thư
P. Bí thư

1

( V )
2000-2001

09

Nguyễn Văn Nhuần
Nguyễn Thu Thủy

Bí thư
P. Bí thư

2

( VI )
2001-2002

11

Nguyễn Thu Thủy
Nguyễn Văn Nhuần

Bí thư
P. Bí thư

1

( VII )
2002-2003

11

Nguyễn Thu Thủy
Nguyễn Văn Nhuần

Bí thư
P. Bí thư

2

( VIII )
2003-2004

12

Nguyễn Văn Nhuần
Nguyễn Thu Thủy

Bí thư
P. Bí thư

 

( IX )
2004-2005

14

Nguyễn Văn Nhuần
Nguyễn Thu Thủy

Bí thư
P. Bí thư

2

( X )

2005-2006

14

Nguyễn Văn Nhuần
Nguyễn Thu Thủy
Nguyễn Vũ Thanh

Bí thư
P. Bí thư
Ủy viên

2

( XI )

2006-2008

15

Lê Bá Ngọc
Nguyễn Thu Thủy
Nguyễn Vũ Thanh

Bí thư
P. Bí thư
Ủy viên

1

( XII )

2008-2010

18

Lê Bá Ngọc
Nguyễn Thu Thủy
Nguyễn Vũ Thanh

Bí thư
P. Bí thư
Ủy viên

5

( XIII )

2010-2013

23

Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Vũ Thanh

Nguyễn Thị Thanh Vân

Nguyễn Phạm Bảo Dung

Phạm Duy Thệ

Bí thư

P. Bí thư

Ủy viên

Ủy viên

Ủy viên

4

( XIV )

2013-2015

23

Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Vũ Thanh

Nguyễn Thị Thanh Vân

Nguyễn Thị Kim Thoa

Nguyễn Phạm Bảo Dung

Bí thư

P. Bí thư

Ủy viên

Ủy viên

Ủy viên

 

(XV)

2015-2018

27

Nguyễn Vũ Thanh

Nguyễn Thị Kim Thoa

Lưu Minh Trí

Nguyễn Phạm Bảo Dung

Trần Thị Tuyết Phương

Bí thư

P. Bí thư

Ủy viên

Ủy viên

Ủy viên

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

ĐẢNG BỘ SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO             ĐẢNG   CỘNG   SẢN  VIỆT   NAM 

CHI BỘ TRƯỜNG THPT CHUYÊN                                        

                   *

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

CHI BỘ TRƯỜNG THPT CHUYÊN TIỀN GIANG

 

 

Số

TT

 

Số thẻ đảng viên

 

Họ và tên đảng viên

Ngày tháng năm sinh

 

Quê quán

Ngày tháng năm

Vào Đảng

Chính thức

1

2

3

4

5

6

7

1

3

3

0

0

9

9

2

4

Nguyễn Vũ Thanh

 

29.04.1964

Mỹ Hạnh Trung- Cai Lậy- Tiền Giang

22.12.1999

22.12.2000

2

3

3

0

0

9

9

3

2

Nguyễn Văn Đồng

 

15.12.1959

An Lục Long-Châu Thành- Long An

02.09.2002

02.09.2003

3

3

3

0

1

2

2

8

3

Nguyễn Thị Thanh Vân

 

10.06.1962

 

Đạo Thạnh- Mỹ Tho

09.11.1995

09.11.1996

4

3

3

0

0

1

3

0

3

Nguyễn Đăng Nhi

 

15.04.1959

Quảng Phúc- Quảng Xương-Thanh Hoá

12.08.1998

12.08.1999

5

3

3

0

0

9

9

2

9

Văn Ngọc Loan

 

05.09.1971

Đạo Thạnh-Mỹ Tho-

 Tiền Giang

20.04.2001

20.04.2002

6

3

3

0

0

9

9

3

0

Nguyễn Văn Hưng

 

1962

Điềm Hy- Châu Thành-TG

19.5.2001

19.5.2002

7

3

3

0

2

7

3

8

2

Trương Châu Thành

 

06.04.1964

Thạnh Phú – Châu Thành- Tiền Giang

07.11.2005

07.11.2006

8

3

3

0

2

7

0

0

8

Nguyễn Phạm Bảo Dung

 

01.01.1977

Thuận Mỹ- Châu Thành-Long An

03.03.2006

03.03.2007

9

3

3

0

2

7

3

5

7

Lê Thị Tuyết Mai

 

10.3.1982

Tân Tây-Gò Công Đông

14.9.2006

14.9.2007

10

3

3

0

2

9

4

8

9

Nguyễn Minh Biền

 

09.09.1957

Phú Túc- Châu Thành- Bến Tre

07.01.2008

07.01.2009

11

3

3

0

3

0

5

9

7

Trần Thị Tuyết Phương

 

Chuyển đến

10/2013

18.6.1980

Thạnh Nhựt-Gò Công Tây

14.12.2008

14.12.2009

12

3

3

0

3

2

0

3

5

Lưu Minh Trí

 

15.09.1969

Vĩnh Phú- Phước Long- Kiên Giang

19.05.2009

19.05.2010

13

3

3

0

3

2

4

0

0

Nguyễn Thị Kim Thoa

 

08.07.1971

Hòa Định – Chợ Gạo – Tiền Giang

30.11.2009

30.11.2010

14

3

3

0

3

2

3

9

9

Phạm Lê Vạng

 

02.05.1963

Hải Hà – Hải Hậu –

Nam Định

30.11.2009

30.11.2010

15

3

3

0

3

5

8

0

1

Phạm Ngọc Minh

Chuyển đến

2011

24.03.1970

Bình Nhì-Gò Công Tây

27.03.2011

27.03.2012

16

3

3

0

3

5

0

8

7

Nguyễn Trong Nghĩa

 

31.10.1977

Đạo Thạnh- Mỹ Tho

19.5.2011

19.5.2012

17

3

3

0

3

5

0

8

9

Lê Thị Hồng Vân

Chuyển đến

2011

17.10.1984

Mỹ Phước Tây-Cai Lậy-TG

03.02.2011

03.02.2012

18

3

3

0

3

9

1

1

1

Nguyễn Văn Dững

 

25.01.1983

Mỹ Trung- Cái Bè

22.10.2012

22.10.2013

19

3

3

0

3

9

1

1

2

Lê Trung Kính

 

21.6.1981

Mỹ Phong-Mỹ Tho

22.10.2012

22.10.2013

20

3

3

0

4

1

5

7

2

Trương Thị Hồng Nhung

 

07.03.1983

Hoằng Phụ - Hoằng Hoa

Thanh Hoá

07.11.2013

07.11.2014

21

5

7

0

0

9

4

3

3

Nguyễn Hùng Minh

Chuyển đến 11/2013

16.08.1981

An Hữu – Cái bè

Tiền Giang

2003

2004

22

3

3

0

4

1

5

6

9

Lê Sỹ Thái

 

22.09.1985

Thọ Dân – Triệu Sơn

Thanh Hoá

20.03.2014

20.03.2015

23

3

3

0

4

1

5

6

7

Nguyễn Thành Phạm

Chuyển đến 10/2014

21.06.1982

Quơn Long – Chợ Gạo

Tiền Giang

07.11.2013

07.11.2014

24

3

3

0

4

2

3

2

8

Nguyễn Tấn Đạt

 

04.04.1982

An Thạnh Thuỷ - Chợ Gạo

Tiền Giang

11.9.2014

11.09.2015

25

4

0

1

8

2

8

5

6

Võ Thị Mỹ Thơ

Chuyển đến 5/2015

22.11.1990

Xã Hội Cư- Cái Bè 

           Tiền Giang

07.8.2012

07.8.2013

26

3

3

0

3

2

5

7

3

Nguyễn Thị Bình Quyên

Chuyển đến 2/2015

08.11.1981

Đạo Thạnh – Mỹ Tho

Tiền Giang

02.12.2009

02.12.2010

27

               

Trần Thị Thanh Hà

 

   

24.01.2016

 

                                                                                Người lập bảng

                                                                                                                                         

                                                                                                                                          Nguyễn Thị Kim Thoa

 

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos

ẢNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 14
  Tổng lượt truy cập: 354829